Verb Grupp 4

Grupp 4

imperativ Ex. skriv, drick, flyg
imperativ     +     er =     presens Ex.skriver, dricker, flyger
imperativ med  ny vocal    =       preteritum     Ex. skrev, drack, flög
imperativ + it (+ ny vocal) =     supinum Ex. skrivit, druckit, flugit
imperativ + a =     infinitiv Ex. skriva, dricka, flyga
 1. Imperativ- presens och infinitivformen har alltid samma vokal.
 2. Preteritum har alltid en egen vokal.
 3. Supinum kan ha samma vokal som imperativ, presens och infinitiv (Ex. skrivit) eller en egen vokal (Ex. druckit).
 4. Om imperativformen slutar på lång vokal + r eller l är presens = imperativ (Ex. bär).
 5. Grupp 4 -verb med långt i i imperativ, presens och infinitiv får långt e i preteritum och långt i i supinum.
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  bit biter bet bitit bita
  driv driver drev drivit driva
  glid glider gled glidit glida
  gnid gnider gned gnidit gnida
  grip griper grep gripit gripa
  kliv kliver klev klivit kliva
  (lid) lider led lidit lida
  rid rider red ridit rida
  riv river rev rivit riva
  (skin) skiner sken skinit skina
  skrid skrider skred skridit skrida
  skrik skriker skrek skrikit skrika
  skriv skriver skrev skrivit skriva
  slit sliter slet slitit slita
  stig stiger steg stigit stiga
  strid strider stred stridit strida
  (svid) svider sved svidit svida
  svik sviker svek svikit svika
  tig tiger teg tigit tiga
  (vin) viner ven vinit vina
  vrid vrider vred vridit vrida
 6. Grupp 4 -verb med kort i imperativ, presens och infinitiv får kort u i supinum.
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  bind binder band bundit binda
  brinner brann brunnit brinna
  drick dricker drack druckit dricka
  finner fann funnit finna
  finns fanns funnits finnas
  försvinn försvinner försvann försvunnit försvinna
  hinner hann hunnit hinna
  rinner rann runnit rinna
  slipp slipper slapp sluppit slippa
  spinn spinner spann spunnit spinna
  spricker sprack spruckit spricka
  spring springer sprang sprungit springa
  stick sticker stack stuckit sticka
  vinn vinner vann vunnit vinna
 7. Grupp 4 -verb med kort j + långt u i imperativ, presens och infinitiv får långt ö i preteritum och långt u i supinum.
  (Svenskan har aldrig j mellan g och ö eller mellan sk och ö).
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  bjud bjuder bjöd bjudit bjuda
  gjut gjuter göt gjutit gjuta
  ljuder ljöd ljudit ljuda
  ljug ljuger ljög ljugit ljuga
  njut njuter njöt njutit njuta
  sjud sjuder sjöd sjudit sjuda
  skjut skjuter sköt skjutit skjuta
  tjut tjuter tjöt tjutit tjuta

  Två verb som inte har j före långt u hör också hit:
  hugg hugger högg huggit hugga
  slut sluter slöt slutit sluta
 8. Grupp 4 -verb med kort u i imperativ, presens och infinitiv får kort ö i preteritum och kort u i supinum.
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  hugg hugger högg huggit hugga
  sjung sjunger sjöng sjungit sjunga
  sjunker sjönk sjunkit sjunka
 9. Grupp 4 -verb med långt y i imperativ, presens och infinitiv får långt ö i preteritum och långt u i supinum.
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  bryt bryter bröt brutit bryta
  flyg flyger flög flugit flyga
  flyter flöt flutit flyta
  fryser frös frusit frysa
  klyv kylver klöv kluvit klyva
  knyt knyter knöt knutit knyta
  kryp kryper kröp krupit krypa
  ryt ryter röt rutit ryta
  skryt skryter skröt skrutit skryta
  smyg smyger smög smugit smyga
  snyt snyter snöt snutit snyta
  stryk stryker strök strukit stryka
 10. Några verb som tillhör grupp 4 har andra vokaler än verben i punkt 5-9.
  Imperativ Presens Preteritum Supinum Infinitiv
  far far for farit fara
  fall faller föll fallit falla
  gråt gråter grät gråtit gråta
  låt låter lät låtit låta
  håll håller höll hållit hålla
  svär svär svor svurit svära
  ät äter åt ätit äta
  bär bär bar burit bära
  skär skär skar skurit skära
  svält svälter svalt svultit svälta

Läs mer...
Oregelbundna verb
Verb grupp 1-3

2 kommentarer:

Unknown sa...

hej!
jag undrar om ni kan spila in den här gruppen.
MVH
mohammad

Ayadka5 sa...

Jag tror det är fel med hugg första plats ni anser att det är kort u och i andra plats det är lång så vilket rätt

Skicka en kommentar