Sämre betyg för elever i den svenska skolan

Eleverna i den svenska skolan har allt sämre kunskaper. 
2013 hela 13,1 procent klarare inte sin behörighet till gymnasieskolan.
Vilka elever det är som drabbats skiljer sig åt mellan olika ämnen.
Dessutom har det blivit allt svårare att rekrytera bra lärare. 
Vi pratar om en nedgång i lärarkompetensen. Detta är problematiskt med tanke på att lärarna är skolans viktigaste resurs.
Ungdomar som växer upp i problemområden klarar sig allt sämre i skolan och får sämre betyg. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. SCB har undersökt elevernas betyg i 38 problemområden i Sverige. Undersökningen visar att allt färre elever har godkända betyg när de går ut nian
1998 hade 73 procent av eleverna som gick ut nian godkända betyg.
År 2013 hade bara 68,7 procent av eleverna i de här områdena godkända betyg.
Av Sveriges alla skolelever går 87 procent ut nian med godkända betyg men de svenska skolorna har blivit alltmer olika varandra. Det finns alltså både bra och dåliga skolor.  

dålig - sämre - sämst - av låg kvalitet 
behörighet - tillstånd, kompetens, erforderliga kvalifikationer 
ämne, -t - (utbildning) kurs, disciplin 
nedgång - försämring, minskning, fall, sänkning
med tanke på - med hänsyn till, i detta avseende
resurs - vanligen i plural: resurser, hjälpmedel, tillgång(ar)
ett betyg, -et - bevis, intyg, kunskap
ett problemområde, -t - här: stadsdel eller ort där finns oroligheter som t.ex. hög arbetslöshet, etc. 
växa upp (växer - växte - växt upp) bli vuxen 
klara sig (klarar - klarade - klarat sig) - lyckas, komma sig upp, hanka sig fram
en undersökning, - ar - förfrågning, research (review, study)
få -  färre  som beskriver ett litet antal (few)
godkända betyg - betyg som tillåter att gå vidare från grundskolan till gymnasiet 
att går ut nian - sluta 9-åriga skolan, sluta grundskolan 
olika - varierande, skiftande,diverse, växlande
både .. och - såväl.. som

OBS! ”Både…och” är en konjunktion som binder två ord och berättar att de hör ihop.


8 SIDOR/TT
http://fof.se/tidning/
snackasvenska.worldpress.com
svt.se
synonymer.se
tyda.se