Adverbialsbisatser

Tid
  1. När, medan och innan inleder bisatser som är tidsadverbial. Andra sådana bisatsord är (allt/ända) sedan, till dess att, tills, , efter det att.
  2. Tidsbisatser som inleds med förran kan inte stå först i en huvudsats. Före bisatsen måste man ha ett nekande ord, t.ex. inte, aldrig eller knappt (OBS! Enligt min lärare kan förran stå första i meningar).
Vad vill du bli när du blir stor?
Medan jag väntade på min tur i kön läste jag tidningar.
Man måste värma upp ordentligt innan man spelar tennis.
Vi ger aldrig upp förrän matchen är över.
Hon får vänta tills tåget ankommer till stationen.

Satsförkortning: Bisatser som börjar med efter det att + subjekt + har/hade kan förkortas till efter att ha om subjektet i bisatsen är detsamma som i hela huvudsatsen.
Efter det att han hade ätit frukost gick han = Efter att ha ätit frukost gick han.

Avsikt


För att och så att inleder bisatser som talar om avsikten med det som huvudsatsens verb berättar om. P-verbet i bisatsen är alltid ska eller skulle.
Tänker på dig hela tiden för att jag älskar dig.
Jag talar långsammare så att du förstår.

Satsförkortning: Bisatser som börjar med för att kan förkortas så att man tar bort subjekt + p-verb. Man får bara förkorta bisatsen när subjektet är detsamma i bisatsen som i hela huvudsatsen.

Villkor

Bara, ifall och om inleder bisatser som talar om ett villkor för det som huvudsatsens verb berättar om ett villkor för det som huvudsatsens verb berättar om. Ifall används mest i talspråk.
Påminn mig ifall jag skulle glömma.
Hon blir glad om du kan hjälpa henne.
Det är okej, bara du älskar mig.

Satsförkortning: När en bisats med om eller ifall står först i en huvudsats kan man byta den mot en frågesats som börjar med p-verb.
Om du inte förstar får du fråga. = Förstår du inte får du fråga.

Orsak

, därför att och eftersom inleder bisatser som talar om varför något händer.

Därför att
kan inte stå först i en mening, eftersom användes istället om bisatsen ska komma först!

OBS! I tal används ibland bisatsordet för att istället för därfär att.
OBS! Då (=eftersom) används bara i formellt skriftspråk.

Jag dricker inte svart te på kvällen eftersom jag inte kan sova.
Hon gick hem därför att hon blivit sjuk.

Kontrast

Trots att, fastän och även om inleder bisatser som berättar om en kontrast till det som huvudsatsens verb talar om.
Fastän brukar inte stå först i meningar.
Trots att jag tränar går jag upp i vikt.
Han hade städat, fastän huset inte var smutsigt.
Jag ska gå ut även om det regnar.

Sätt

Genom att och utan att inleder bisatser som beskriver hur man gör det som huvudsatsens verb berättar om.
Du kan kontakta oss genom att skicka e-post.
Fick godkänt utan att ha gått kursen.

Satsförkortning: Om subjektet i bisatsen är detsamma som i hela huvudsatsen får man ofta ta bort subjektet och byter p-verbet som samma verb i infinitivform.
De höll sig friska genom att de inte rökte => De höll sig friska genom att inte röka.

Jamförelse

Liksom, som, än och ju inleder bisatser som talar om vad man jämför med.

Liksom, som och än används ofta som prepositioner och följs då av objektform. Betydelsen ändras inte.

Som kan stå före ett ensamt substantiv, och då har det tre olika betydelser:
  1. Med en/ett betyder som likhet:
  2. Han är som ett barn = Han liknar ett barn.
  3. Utan en/ett kan som ange ett yrke eller upgift.
  4. Han arbetar som ingenjör.
  5. Utan en/ett kan som betyda att uttrycket avser en tid.
  6. Som barn var han ofta sjuk.
En bisats som börjar med ju står först i en huvudsats. Efter ju kommer ett adjektiv i komparativ eller mer/mera.
Efter bisatsen kommer desto + ett nytt adjektiv i komparativ eller mer/mera + p-verb + subjekt.
Ju mer jag äter desto bättre mår jag.

Följd

Bisatsordet så (att) inleder bisatser som berättar om en följd av det som huvudsatsens p-verb talar om. Bisatser som börjar med så att kan inte stå först i en mening.

Om det finss ett adjektiv precis före bisatsen ska så stå före adjektivet. Då måste att vara med.
 Han var så trött att han inte kunde arbeta.
Så kan inleda både huvudsats och bisats. När så inleder huvudsats är resultatet viktigast.
Han förs <- så -> han kunde inte arbeta.

Alternativ

Bisatsorden vare sig - eller hör ihop och inleder två bisatser som uttrycker alternativ. Man använder vare sig - eller när det som sågs i huvudsatsen är oberoende av vilket alternativ som gäller. Lika satsdelar stryks nästan alltid efter eller.
Han dricker te utan vare sig mjölk eller socker.

Delvis hämtad från: Svensk grammatik och ordbildning.

4 kommentarer:

Anonym sa...

vare sig-eller det är första gång hör jag om det

Anonym sa...

Ni har inte lagt upp övningar på adverbial.

Unknown sa...

korrektion!!!! vilkor : " hon blir glad, om du kan hjälper ( iställe för Hjälpa) henne

Anki sa...

Sorgligt att ni stavar ordet "villkor" fel upprepade gånger. De som läser detta lär sig fel.

Skicka en kommentar