Sverige under 1900-talet


Stora förändringar inom många områden


Sverige fick sina nuvarande gränser efter att unionen med Norge upphörde 1905. 
Under 1900-talet förvandlades Sverige även på många andra områden. 
Inflyttningen till städerna ökade i takt med att samhället blev allt mer industrialiserat
Skillnaden mellan rika och fattiga minskade i samhället. 
Fler människor ville få rätt att rösta i valen. 
År 1907 fick alla män över 24 år rösträtt

1900-talet bättre för kvinnor

1900-talet var ett århundrade då kvinnorna fick större frihet och mer makt.
År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. 
Under 1930-talet blev livet bättre för kvinnor med barn. Detta hände för att den svenska regeringen ville att det skulle födas fler barn i landet. Kvinnor som hade barn fick hälsovård och mer pengar. 
De behövde inte betala när de skulle föda barn på sjukhus.
Det byggdes barnavårdscentraler och bättre bostäder för familjer med barn. Arbetsgivare fick inte längre avskeda gravida kvinnor. 
Det blev också tillåtet att berätta om och sälja preventivmedel.

Ekonomiska krisen

År 1931 kom den ekonomiska depressionen till Sverige. Depressionen startade med en kris på börsen i New York i USA år 1929 och spred sig sedan över världen. Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och demonstrationer. 

Andra världskriget och åren därpå

Andra världskriget började år 1939. När andra världskriget började skrev Sverige under ett avtal om att landet skulle vara neutralt och inte ta ställning i kriget. Sverige hjälpte flyktingar från Danmark, Norge och de baltiska staterna. Sveriges neutralitet har fått kritik. Sverige lät nazisterna transportera soldater och vapen genom landet.

Efter andra världskriget gick det bra för svensk industri och ekonomi. 
Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som kunde ge medborgarna ett bra liv. Det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Denna trygghet brukar kallas den svenska välfärden.
Den svenska industrin genomgick de s.k. rekordåren
Företag som Volvo, SKF, ASEA, LM Ericsson blev stora namn på världsmarknaden. Sverige blev ett av världens rikaste industriländer.

1990 - 2014

Början av 1990-talet var en orolig tid i Europa. 
Sverige hamnade i en ekonomisk kris. Många förlorade sitt arbete. Många företag försvann. Statens ekonomi blev sämre. Men sedan mitten av 1990-talet har exportsektorn expanderat kraftigt, och bidrar till den ekonomiska tillväxten.
År 1994 bestämde svenska folket i en folkomröstning att Sverige skulle gå med i Europeiska Unionen, EU. 
Idag går det bra för Sverige. 
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 776 miljarder kronor år 2013. Jämfört med 2012 ökade BNP med 1,5 procent. Tillväxten under det andra kvartalet 2014 var 2,6 procent.


upphöra  - sluta
förvandla -förvandlade-har förvandlat - göra en sak till något annat
inflyttningen - när man flyttar till en ny plats eller ny bostad
industrialisera - bygga fler företag
få rätt att - få något som man ska ha för att det står i lagen 
rösträtt - en rättighet att rösta
hälsovård - vård att hålla sig frisk och inte bli sjuk
vård - när man sköter och behandlar någon som är sjuk eller som behöver hjälp
barnavårdscentraler - ett ställe där barn får vård och man får tala med en läkare eller sjuksköterska
avskeda - tvinga någon att sluta sitt arbete
tillåta - vara tillåten - säga ja till något eller inte stoppa någon/något
preventivmedel - ett skydd som gör att kvinnor inte bli gravida, t.ex. kondomer eller p-piller
ekonomiska depressionen - en ekonomisk kris med stor arbetslöshet
sprida sig - nå andra människor eller andra platser
skriva ett avtal - komma överens om något skriftlig 
ta ställning - bestämma sig
neutralitet - när ett land inte samarbetar med ett annat land när det blir krig
låta - lät - har låtit - ge någon en möjlighet eller rätt att göra något
barnomsorg - ställen där man tar hand om barn, t.ex. förskolor och fritidshem
sjukvård - vård av sjuka människor, t.ex. på ett sjukhus
vård för de äldre - när man sköter och behandlar de äldre människor
bygga ut - göra så att något blir större
trygghet - när man inte behöver vara orolig för att något otrevligt ska hända
världsmarknad - all handel mellan länder i hela världen
industriland - industriländer - ett rik land med högt utvecklad industri
orolig - rädd och osäker på vad som ska hända, fylld av oro
expandera - bli större eller växa
bidra till - vara en av de delat som leder till något
tillväxt - när något växer och blir större
folkomröstning - när människor får säga ja eller nej i en politisk fråga
bruttonationalprodukt , BNPär värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt.


Källa: so-rummet, ekonomifakta.se, Om Sverige (Samhällsorientering på lättläst svenska), Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar